Dhukkuba fi dawaa aadaa

Qoricca kana guyyaatti hoggaa tokko lilmee diraddhu. Biqqisa ilkee hordofee guyyaa lamaa irraa hanga afur Gosni dhagna-qabaa hawaasotaa fi gosoota gidduutti adda adda. Boordiin Filannoo Loogoo Haarawa ifa godhe. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. Jump to navigation Jump to search ‘Asterdader akkaabaabii’fi ‘ras gezz akkaabaabii’jedhee kaartaa irratti moggaase. Aadaa keenya ammayyeesuuf. Barreeffamni kees, taphichi eenyuun akka taphatamu, yoom akka taphatamu, akkamiin akka taphatamu, maaliif akka taphatamuufi faayidaa akkamii jireenya namaa keessatti akka qabu of keessatti haammatu. Mar 01, 2013 · Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka?e hedduun ummata Oromoo har?a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga?e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay?ee xiqqaadha. ; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti. by Dr. Ija, gurraa fi ilkaani na dhukkuba. Aadaa sabaaf duultota diina, gantuu fi ergamtoota diina godhu waan ta'eef cimsinee falmuu fi hiddaan buqqisuu qabna. Qorichoota aadaa kan hagi isaanii (dose) hin beekamne irraa of Dec 10, 2010 · Dawaa haaraan kun, dhaluu dubartootaa keessatti kan dibamu kan afaan ingliziin “Vaginal Gel” jedhamu ta’uun beekamee jira. Dhukkuba Toonsilii (Tonsilitis) Toonsiliin qaama keenyaa keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenyaa keessatti argamu yoo ta’u, xuraawaa fi jarmoonni garaa garaa akka gara ujummoo qilleensaa keenyaatti hin seenne kan calaalee qabee (trap) godhee hambisuuf gargaarudha. 96 likes. Dubartoota dhukkuba Eedsii irraa ittisuuf bu’a guddaa qaba, ka jedhame dawaa haaraan kun,"dhiiroota Kondomiitti gargaaramuu diduun dubartoota rakkisaniif, furmaata tokko" jedhu Qoratonni. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu Biyya akka Ameerikaa keessatti dawaa farra AIDSii fudhachuu, dhukkuba AIDSii Haa ta'uu garuu namootii kun aadaa of-dhossanii nama biraa waliin . Qofummaa. Erga seenees babal’achaa malee hir’achaa hindeemne. Dalagaadhaan garuu wanni jijjiirame hin turre. Dec 19, 2009 · Marsaan yeroo kun, akeeka tarkaanfii, ejjennoo, yaamichaa fi deegarsa Nagaa, Araaraa fi Tokkummaa WBO ZK ABO, Moonaa ABO, QBO fi Ummata Oromoof Dhiheesse kan ibsu, hubachisuu fi marihachiisu dha. Dec 14, 2014 · Kana malees kanneen harkisaaniifi afuurrisaanii namaaf dawaa ta’u, namoota sababa balaatiin caban waldhaanan, dhukkuba adda addaatiif dawaa kennaniifi rakkina adda addaatiif gorsaafi gargaarsa kennaniifi kkf ni juiru. Aadaa Fuudhaa fi Heeruma Oromoo Arsii. 1. hawaasnii oromootifii sabaa sablammiin ummata impaayarii itoophiyaa kan biyya keessaati fi kan biyyaa alagaatti argaman guyyaa bilisummaa oromo kana ayyaanneefachuudhaaf hiriira nagayaa Sochiin dhaloota gadaa tokkoo abaartuu fi dhaloota duraa waa hunda keessaa baasuu/kophxeessuu barbaadu sochii uumama faallessite waan taateef hin milkooftu. Rakkataan gargaaran. Nama waayyu fi jibbuun dhibee waan ta’eef nus akka fayyuuf dawaa ta’uufi qabna. 4,076 likes · 23 talking about this. Yaadaa fi ilaalcha hamaa akkasii amma Oromummaa fi sab-bonummaan bishaatee ijja goodhatutti guutummaatti ballessuun hin salphatu. Preezdaantiin naannoo Hararii obbo Ooruddiin Badrii fi itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Somaalee obbo Muusxafee Mahaammad walga’ii hoggansa Paartii Badhaadhinaa naannoo Hararii fi magaalaa Dirree Dawaa magaalaa Hararitti taa’amaa jirurratti argamuudhan ergaa dabarsaniiru. Mar 13, 2017 · Namoota Hiv/Eedsiin qama isaanii keessatti argamu, umuriin isaanii akka gabaabbatu godha. Hayyu dureen adda bilisummaa oromoo jaallee, sa’iid Mokkonnin ummata oromootiifi sabaa sablammi ummata impaayarii itiyoophiyaatiif haasawa bilisummaa godhan . Oct 05, 2016 · Amma fedhe iyyuu uummatni Ormoo haa saamamu, haa cunqursamu , haa tuffatamuu, haa dhiitamu malee aadaa fi hooda isaa qabatee jira. Ad Daa Wad Dawaa Item Preview remove-circle Share or Embed This Item. Kanneen jedhan magaala Finfinnee,Amboo,Sabbataa,Dirree Dawaa,Adaaa Bargaa,Gimbii,Ayiraa fi Adaamaa keessatti dhaabbilee barnootaa fi bakkeewwan uummatni haalaan dubbisuu dandautti maxxanfamanii jiran. to cause infection – bifa nama sodachiisuu fi naansisuun haalluu adda addaan fuulla ofii jijiiraniifi huccuu adda ta’e Namoota gammoojjii fi namoota baddaa jiraatan gidduutti jabinni dhukkuba busee maal akka fakkaatuu fi namootni baddaa irraa gara gammoojjii dhaqan of eeggannoo maalii gochuu akka qaban baruuf dhukkuba kana keessatti madaqinni qaamaa maal akka ta’e uummatatti ibsuun hedduu barbaachisaa dha. Nyaata kana baay’inaan abbuma dhukkubsatu sanatu beeka, yoo kan nyaatnaan nutti cimsu beekne nyaata sanarra fagaachuu qabna. Ibsa Ijjannoo-KQWUO Mootummaan Wayyaanee yeroo aangoo ishii tursiifachuuf jecha imaammata ijaarfama gita hawaasa biyyatti mara caasaa ishii jalatti ukkaamsuu fi too’achuuf hordoftu suuta suutaan hojiirraa oolchuu erga eegalte bubbultee jirti. Sections of this page. Aug 13, 2012 · Ummati shirri kun irratti gaggeeffamu , dammaqu dadhabnaan , waggaa 150 boodallee dawaa ta’eefii Ummata kana ittin cabsaama jiru. Haala amma biyya keenya keessatti mul’achaa jiruufi addunyaa biroo keessatti arginuun salphaatti weeraricha jalaa yeroo gabaabaatti baana jedhanii eeguun Qeerroon Gototni Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi bakkota garaagaraa irraa walitti dhufaan humnota tikaa Wayyaaneen marfamanii utuu jirani ABO fi WBO’n gaachana uummataa Oromooti, yaa baala tuufoo ABO, WBO fi qeerroo nuf wayyaa nuufoo jechuun diina garaa kutan humnonni basaasaaf warannii wayyaanee tokkummaa ummataa irraan kan ka’ee waan Tapha aadaa naannoo keetti taphatamu tokko, maatii kee yookaan maanguddoo naannoo keetii gaafachuun barreeffama tokko qopheessi. org item <description> tags) namaa fi hantuutaa qixxee miti jedhu. Dhukkuba kana irraa fayyuuf nyaata nu gargaaran nyaachuu. Ummata. WAANTOTA TIRUU MIIDHAN SADDEETTAN Sukkaara baay’inaan nyaachuu. What makes a good boss? give and take jechuun kennuu fi fudhachuu / waliigumaachuu. Yeroo sana Ererii fi Karrayyuu, Caboo fi Guraagee, Jibaatii fi Macca, Taguleetii fi Bulgaa, Manzii fi Gishe irraa dhufanii Ambotti barnoota kutaalee ol aanaa ( High School ) baratu ture. Hiiktonni fi gorsa adda addaa Kiitaaba Qulqulluu sadarkaa Ameerikaa Haarawaa hojechuutti hirmaatan Buna sanyii adda addaa, urgaa fi mi’aa garagaraa qaban hoomishuun keenya, aadaa waggaa dheeraa buna filatamaa jaalachuun keenya, buna uumama gaaddisa jalatti biqilu fi simbiraaf tolaa ta’e hoomishuun keenya, carraa addummaa (specialty) gurgura bunaa magaalaa adunyaa irratti akka argannu nu dandeessisa. Jaarsaa fi jartiin, ayyaantun, Sheekni, lubni Oromoo uummata isaanii birati dhageetii fi ulfina guddaa qabu. population. Haata’u malee, HIV/Eedsiin mataa isaan dhibee daaranyoo sombaa qoricha dandaamatuuf nama hin saaxiluu. Aadaa. Aug 01, 2014 · Vol10 ot oromo 1. Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa loogoo isaa haarawa ifa godheera. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. Articles . Gaheen maanguddoonni tapha aadaa kana keessatti qabanis baayyee guddaadha. Hubadhaa jaarraa tokkoo fi walakkaa dhala oromoo miti lafti oromoo iyyuu akka maseenu ykn akka midhaan hin magarsineef shira meeqaaf meeqaatu godhamaa ture. OVER THE weekend, Ethiopia reminded the world of how it treats those who dare demonstrate against the government. Ayyaana . Buna dhuguun umrii dheerinaaf faaydaa guddaa qaba, jedha qorannoon haarofni. Akka saayinsitoonni jedhanitti dawaan kunneen firii gaarii erga argarsiisanii bodaa tatta’imsa vaayiraasichaa to’achuu fi yaaluun akka danda’amu ibsaniiru. Jijjiiramni mirgoota aadaa, afaanii fi ‘ofiin of bulchuu’ kan mootummaan Wayyaanee gurra guddisee lallabatu keessi isaa maal akka fakkaatu eenyu illee caalaatti dubbachuuf kan hamilee itti qabu ummata Oromoo biyya keessaa isa abidda cunqursaa Wayyaanee jala jiru dha. Waraqaalee maxxanf amaniin uummatni oromoo dammaqinsa guddaan kan kaaa jiruu fi haamileen itti horame yoommuu tahu mootummaan wayyaanee dhiphuu Bitootessa 30,2013 Geedoo. to cause infection – bifa nama sodachiisuu fi naansisuun haalluu adda addaan fuulla ofii jijiiraniifi huccuu adda ta’e About Al-Dawaa Medical Services Co. Dec 25, 2013 · Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. save Save fayya dubartootaa oromoo walloo For karaa dhihaan Aanaa Dawaa Caffaatiiniifi karaa kibba dargaggoonni fi haadholiin. Kalee, tiruu fi onnee na dhukkuba. lonely. Hojiiwwan Teslaa baayyeen sana booda dhokatanii turanillee bara 1990n keessaa kaasee beekkamtummaan isaa fi aadaa keessatti kaafamuun isaa dabale. FDRE Criminal Code - Afan Oromo Yeroo nyaata siif kennituu fi si wajjiin raftu haadha manaa kee fakkaattii 10. [Abrraa Nafaa. e alkoolii baay’isuu, tamboo xuuxuu, qorichoota ajaja malee fayyadamuu fi of dhiphisuu. Yeroo fuula keessa laaltu daawwitii fakkaatti 13. Irreechi aadaa garee amantaa ta’uu bira darbee mallattoo tokkummaa fi eenyummaa saba Oromoo ta’ee tajaajilaa jira jechuudha. Har’a illee Oromooti imaammata Habashootaa kanan afaan faajja’an baayyeetu jiru. Yeroo si bashannansiiftu hiriyyaakee fakkaatti 11. com kun Gorsa Ogeessota Fayyaa Oromoo adda addaaa kanneen Gara Marsaalee Hawaasaa isaaniitiin Hawaasaaf yeroo yerotti gorsa laatan jala buunee iddoo tokkotti walitti qabuudhaan hawasni keenya yeroo barbaadetti odeeffannoo guutuu kan abbeentaan Gorsichaa hin jijjiiramne asumarraa iddoma tokkotti akka argatuuf kan qophaayeedha. Ibn al-Qayyim works deals, within its chapters, with the subject of the purification of the soul and its evaluation, according to the Islamic perspective, where the reader travels between its chapters, passing through advice and reprimand. Feb 19, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Isaan keessa dammi isa hangafaa fi fayyuu garaacha madaa’eef kan gargaarudha. Kana malees, ispoortiin aadaa, Oromoon waggootii hedduuf biyya, aadaa maalummaa isaa eeggatee akka turu dandeessiseera. Naa waayya jira jenne ofirra ari’uu fi fageessu hin qabnu. M& Pë ÿÿÿÿ9Z/application/javascriptapplication/octet-stream+xapianimage/gifimage/pngimage/svg+xmltext/csstext/htmltext Maalif Rabbiin dhukkuba hundaaf, dawaa godhee jira, namaatu hin beyne malee. Tumsi nuuti barbaannu fi kan addunyaan itti jirtu wal simaayi ? akka isaanii taana jennee aadaa keenya keessaa ceenee, waan kolfaa hojjachuu wayya ? moo, Makaanizimii Tumsaa Mataa keenyaa addunyaattu qabannee ba’uu dandeenyu uumnee, bu’ura aadaa fi Gadaa gadi dhaabnee, hegaree keenyaaf yaadutu furmaata nu ta’aa ??? jennee of gaafachuu nu 22 hours ago · Akka qorannoon jalqabaa kuni mirkanessetti, ulfinni qaamaa fi fedhii wolqunnamtii saalaa dabaluun namoota dawaa kana fudhatan irratti mul’achuun nimala. Sep 17, 2009 · Aadaan kun aadaa jaarmayaa fi warraaqxotaa osoo hin taane aadaa murna/clique/ ofittoo qabsoo Oromoo keessatti margee ti. Mar 11, 2019 · Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Nov 22, 2012 · Oromo Liberation Front (OLF) November 21, 2012. Feb 17, 2020 · Dhukkuba Haaraya Addunyaa sodaachisaa jiru kana ufirraa eegaa Cidha Aadaa Oromoo #Oromo Cultural Wedding# Shemsudin Husen Dhimma U/ Yaasin Nuuruu fi Amantii Islaamaa worra gandatti Ogeessi akka ajajaeetti dawaa fudahchuu dhabuun,na fayyisa jedhanii takkaan heddummeessanii fudhachuun, dawaa fudhatanii dhukkubi yeroo itti fooyya’u dawaa addaan kutuun, dhukkubii keenya wal fakkaata jedhanii dawaa walii kennuun, ajaja ogeessaa malee dawaa bitatanii liqimsuun rakkoo biyya keenya keessatti mul’atan keessaa hanga tokko. Dec 10, 2010 · Dawaa haaraan kun, dhaluu dubartootaa keessatti kan dibamu kan afaan ingliziin “Vaginal Gel” jedhamu ta’uun beekamee jira. Isaan utuu jiranii waan aadaa Oromoo keessatti safuu fi laguu tahe hojjechuun yakka. Kana keessatti lubbuun ilmaan Oromoo galaafataa, qabeenya isaas saamamaa fi qe’ee isaarraa buqqisaa jiran. Yeroo si qaqqabdu doktora fakkaatti 12. Sirboota sirbaa turteenis ummta Oromoo biraa jaalalaa fi kabajaa guddaa yeroo argattu, humnoota guddinaa fi dagaagina aadaa fi eenyummaa Oromoo jibbaniin immoo hedduu dararamaa fi miidhamaa akka turte seenaan ishii kan ragaa bahuudha. Heera Mootummaa hirmaannaa Uummataan mirkanaa’een Aadaan Oromoo kaleessa maqaan itti moggaafamee, xuriin itti dibameefi akka tuffatamu ta’ee ture sun irraa ka’ee Uummatni abbaa Aadaa fi seenaa ta’e Aadaa isaa bakka ganamaatti bifa sirrii ta’een deebifatee ittiin jiraachuu erga eegalee kunoo nuusa Jaarraa lakkoofsisuu danda’ee jira. Jun 07, 2017 · Waldaan Maccaa fi Tuulamaa Oromoon ogummaa fi beekumsa qabuun wal ijaaree tajaajila sabummaa akka kennuu fi sabboonummaa Oromummaa isaa akka jabeeffatuuf oolmaa seenaan yoomiyyuu hin dagatne dalage. Bulchiinsi Nyaataa fi Dawaa Ameerikaa miidhaa Jun 30, 2014 · The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Koronaa too'achuuf ergaawwan hakimootan(ogeessota fayyaan) darbanii fi mootummaadhan darban akkuma jirutti ta'ee wantoota kanaa gadii xixiqqoo  Ujummoon qilleensaa dhiphatee fi dhangala'aa furdaa (mucus) kanaan guutame keessa qilleensi akka garaa olseenuu fi gadi bahuu hin dandahu. Nyaata dhukkuba kana nutti cimsan irraa fagaachuu. Kaampiin buqqaatotaa Dirree Dawaa cufame 13 09 2010 OMN:Qophii sirna hundeeffama Gumii Aadaa fi Afaan Oromoo (GAAO) Yunivarsitii Dirree Dhawaa kutaa 2ff. Qoricca kana guyyaatti fa/' aana shaahii tok!w hoggaa sadii dhugi. Coraa, milkii, guyyaafi sirna waa ulfeessuu/kabajuufi kkf. Ministeerri Fayyaa biyyaatti akka ibsanitti dawaa haaraan argamaan kunneen nannoowwaan dhibee Oct 17, 2013 · Gabaasaa godina Wallaggaa annaa Qellem,Hawwaa Galaan irraa boodana nu dhaqabe akka addeessuttti Fulbaana 27,2013 ayyaana masqalaa sababeeffachuun uummanni Oromoo jiraattota Hawaa Galaan ta’an walitti dhufuun sirboota aadaa Oromoo fi qabsoo dhageessisuudhaan tokkummaa uummataa fi sochii warraaqsaa deemsisaa waan turaniif dabballootaa fi bulchitoota Wayyaanee naannichatti argaman garaa gubaa Sep 16, 2016 · Waan tiruu miidhu irraa if eeguun salphaadha. Akka Afrikaattis ta’ee akka addunyaatti baay’ina nama ayyaana kana irratti argamuu fi miidhagina qabuun Irreechi jalqaba irratti akka argamu ni hubatama. Haraa fi eelaan jabeesan. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. Waldhaansi dhibee kanaa hospitaalota dhukkuba kana waldhaanuuf qophaa’aan keessatti tolaan (kaffaltii malee)ni keennama. Dhukkubni Meningococcal akeekkachiisa  3 Apr 2016 Aadaa · Amantii · Soora · Seenaa · Walaloo Furmaanni dhukkuba kintarootii akkuma sadarkaa (sadarkaa afur waan DHUKKUBA KALEEMay 22, 2016In " Fayyaa". afaan-oromoo. Itti dabalees, bu’uura Heera Mootummaa Rippabiliika Dimookiraatawaa Federaalawaa cimuudhaan, rakkoo gama wal-caaltee saalaa fi daa’imman hojjechiisuutiin jiru daraan cimsaa jira. Hiikan ka godhame sagantaa informeeshina fayyaa dhimma bayuuni, horii ykn maalaqqa ka gumaache` National Library of Medicine. Oromoon saba aadaa isaa, afaan isaa, sabboonummaa fi miira eenyummaa isaa tikfachuuf warraaqu malee kan namaatti bu’uu miti. Guyyaan saboota, sablammoota fi uummttoota bara baraan kabajamulle, iddo tokkotti yokin nannoo tokkotti hinkabajamu. Odeessaa haala Zoonii WBO Kibba Oromiyaa, Humna WBO ZK, Miseensotaa ABO, Ummata Oromoo fi qabsoo fuula sanaa kan dhiheessuu dha. Tiruun miidhamnaan garuu yaaluun ni ulfaata. jijjiiru Kiitaaba Qulqulluu sadarkaa Ameerikaa Haarawaa utuu asiif achi hin jedhin ittuma fufa. Gosni dhagna-qabaa hawaasotaa fi gosoota gidduutti adda adda. Ibrahim Elemo . galmaaee qabeenyaa Addunyaa akka tau, gochuuf mootummaan abbootii Gadaafi hayyuulee waliin tauun hojii hedduutu hojjetamaa ture. Pablik sarviisiin imaammataa fi tarsiimoowwan bahan haala sioominaa fi bua qabeessa taeen hojiirra oolchuun dura hubannoo gadi fageenya qabu akka qabaatu gochuun hojii ijoo dursa argachuu qabu dha. ankle jarmiiwwan dhukkuba fidan. 5. Kunis dhukkuba siyaasaa sirnicha dhoree ajjeesuutti dhihaateef dawaa hin taane. Sukkaara baay’inaan nyaachuun ilkaan keenya akka miidhu beekamaadha. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. Sep 16, 2016 · Waan tiruu miidhu irraa if eeguun salphaadha. Aadaan kun aadaa warraaqxummaan lolu, aadaa amala farra Oromummaa qabuu dha. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006 Feb 19, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Waraqaalee maxxanf amaniin uummatni oromoo dammaqinsa guddaan kan kaaa jiruu fi haamileen itti horame yoommuu tahu mootummaan wayyaanee dhiphuu Jan 22, 2012 · Read all of the posts by biiftuubilisummaa on Biiftuubilisummaa. The Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Dhaamsa gabaabaa dhimma Dhukkuba Ammaa Kanarratti Jawar Mohammed Dabarse Kana Namoonnin dhagayin-Abbaa Chaanaala Odaa Nation Waliin Gaafii Fi Deebii Addaa G Jul 08, 2013 · July 8, 2013 at 9:18 am · Gadaa. Qajeelfama Aadaa Golfee ykn kaansara Ameerikaa (The American Cancer Society) irra fuudhame: WHAT YOU KNOW ABOUT CANCER barreeffama jedhu jalatti, Harborview Medical Center, AANCART fi House Calls Programs kanaan qophaaye. Aadaa Oromoo kessatti manguddooti, dubarran, dargaggooti fi ijoolleen kan ittin beekaman ittin miidhagan aadaaleen gara garaa jiru. By Oromedia on April 14, 2015. Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Waantoota armaan olitti dhukkuba kana fidu jedhaman irraa of qusachuu i. Waraqaalee maxxanf amaniin uummatni oromoo dammaqinsa guddaan kan kaaa jiruu fi haamileen itti horame yoommuu tahu mootummaan wayyaanee dhiphuu Apr 29, 2013 · Madda Islaamaa kanarraa boru maqaa keeysanii fii biyya keeysan nuuf barreeysaa wanni jedhu yoo post tahe, bilbila keeysan nuuf kennaa wanni jedhu yoo post tahe peejiin kun akka nu harkaa bahee Adawwii harka seene beekuudhaan akka if hin saaxille Isin beeysifna. Harari Dictionary ZIM ¡â åçuÐ7ª R= §±« È . dubartoota oromoo maseensuu fi dhukkuba addaa addaa qabsiisa akka turan seenaan haa dubbatu. Nuti illee waa’ee gochaa aadaa keenyaa dubbachuu fi mariyachuun barbaachisaa dha. Boordichis wayituma kana loogoosaa haarawa ifa godheera. faaya aadaa mataatti godhatan, Kun ammoo ijoolleen jabina qamaa sammuu argachuun rakkoolee jireenya keessatti isaan mudatan akka salphaatti akka moo’an gargaaran. Akkasumallee ta´ee lakkoobsi barataa xiqqaa ture. Beektoota keenyas ta’uu, akitivistoota farnjii jalaa qara’aniis haa ta’aanii, qabsaa’oonni kaleessaa fi kkf , bakka kudhan kan isaan dhaabee jiru , dhiigumaan Oromoo ofiin haa jedhan malee, aadaa fi jireenyi isaanii guutuun Habashummaadhaa. Akka seenaa artistoota Oromoo keessaa hubatamutti, artisti Almaaz Tafarraa miseensa baandii Afran Qalloo turte. Dhukkubni kun kalee irraa jalaqabee hanga afuuffee fincaaniitti qaamota sirna fincaanii jiran kanneen akka Kalee, ujummoo fi afuuffee fincaanii (kidney, ureter, bladder) keessaa bakka tokkotti kan uumamudha. Shakkiin irraa ka’a. Yoo dhiirsii dabsellee isiin gosatti jabeessa. Aadaa keenya ni jaallanna, ammo gochaa miidhaa fidu of boodatti dhiisuu dandeenya. 💘Asoosamoota ajaayibsiisoo fi dinqisiisoo ,jechamoota jaalalaa ,saayikooloojii , hubannoofi kaka'umsaa🌺 Apr 17, 2013 · Guyyaa WBO Ebla 16, 2013, Finfinnee (Qeerroo) — Guyyaan Gootota Oromoo Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti uummata oromoon qophiilee garaa garaan kabajame. 22 Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats Aug 25, 2018 · Mana Barumsaa: Manni Barumsaa Amboo durii, mana boodarra Ras Hotel jedhame akka ture himama. Ltd DMSCO (Al Dawaa Medical Services Company) is a leading medical company in Saudi Arabia with two main arms namely Al Dawaa Group of Pharmacies and DMSCO sales and marketing department. Sababa dhibee fi balaa adda addaarra kan ka'e  Innis dhukkuba manjalloo (dhukkuba sarara sammuu fi lafee dugdaa) fi dhukkuba dhiigaaf kan nama saaxiluudha. tanaaf jecha , aaqilli nama, dhukkubsatu dawaa barbaaddatu, dawaa mukhaa tayuu, dawaa du`aa`iidhaa tayuu, dawaa biraa tayuu, Rabbumatti irkatee, isumaatu nama dhukkuba kiyya beekhu, kan dawaa isaa beekhu, na gaxxamsiisee, na fayyisaa yaada`aa . Ayyaanni hiikoo waan hedduu of keessaa qaba. Kan Ustaaz Ahmeddiin Jaba irra gahaa jirus kanaaf ragaa qabatamaa je’ame. At least 90 protesters were shot and killed by Ethiopian security forces in the regions of Oromia and Amhara. Aanaa Calliiyaa mana bartumsaa Geedoo Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa irraa baratootni Oromoo balleessaa malee humna Poolisaan hidhamanii turan torba Shororkeessitummaan himataamaa jiraachuun waajjiraa Poolisii aanaa Calliyaa Geedootti dararamaa Jiraachuu qeerroon Geedoo irraa gabasee jira, Baratootni badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaan dararamaa jiran Moototi Itoophiyaa aadaa dhufaa darbaa keessatti waan walballeessuu fi walfixuu malee aadaa dimokiraasii, jaalalaa fi kabajaa kaayyoo godhatan akka hin jirre kan yaadachiisan miseensoti Qeerroo, aadaa badaa san keessaa waloodhaan karaa itti bahan kan akeeke waamicha Addi Bilisummaa Oromooirraa kenname garaa guutuun kab fudhatan ta’uu Apr 29, 2013 · Madda Islaamaa kanarraa boru maqaa keeysanii fii biyya keeysan nuuf barreeysaa wanni jedhu yoo post tahe, bilbila keeysan nuuf kennaa wanni jedhu yoo post tahe peejiin kun akka nu harkaa bahee Adawwii harka seene beekuudhaan akka if hin saaxille Isin beeysifna. “Osoo inni qabeenya fi sadarkaan naa olta’ee, aniis isa waayyu fi jibbuu hin danda’uu?” jedhanii of gaafachuudha. Qorichoota aadaa. DABARSAA BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABUJuly 22, 2016In Magaalaa Dirree Dawaa Hayyuu fii Sabboonaa isii Dr. Yeroo ilmoo siif deessu gosa siif taati kun hundi Badhaasa waqayyooti dubartiin kabaji. Oromoon jabinaan dhimma Amantii, Aadaa, Afaan fi Eenyummaa isaa akka dagaagfatuu fi tikfatu taasise. Apr 14, 2015 · 1 post published by Bonsa on April 14, 2015. Akkuma umuriin ishee barnootaaf gaheen mana barumsaa sadarkaa 1ffaa M/Tulluu maraa, Sadarkaa jidduu galaa magaalaa Geedoo M/Caacaa, sadarkaa olaanaa Amboo fi magaalaa Finfinnee Mana barumsaa Kokoba tsabaa jedhamutti xumurte. Oct 20, 2013 · Oromoon aadaa,afaan fi seenaa nama boonsu qaba,biyya hambaa jiraannuus aadaa keenya guddisuu kan nu dangeessu hin jiru jechuun ,gara kuuteenyaan wal gurmeessanii baayyinni isaanii lakkofsaan nama torba kan ta’aa hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s (Norway) abjuun isaanii dhugoomee sirna kabajichaa irraatti kaka’uumsii fi Mar 13, 2007 · Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Qon'cca kana guyyaatti hoggaa sadii lama-lama liqimsi. Qorannaan kun waggoota 10 ol kan fixe yammuu ta’u, Doolaarri miiliyoonni 30 baasii itti ta’eera. Biyyootni addunyaa dalagaa akkasii kana dhorkanii seeraan ala tahuu isaas beeksisanii jiran. Biyya keessaa dhaaboota walabaa jedhaman , OBKO FI WFDO dhaabbileen mormitootaa BIYYA KEESSA jiran of jala galchanii, Goobanummaa sana itti fufsiisuuf shirri gaggeessaa jiran guyyuu dhaga’aa jirra. Hikkaa hog-barruu durdurii ayitan barbaadutti, seenaa, aadaa, bu’uuromaafi gardhabummaa koo calaqisu arguu kootti ajaa’ibame. The Warra Qaalluu, laga Hawaas Awash River fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawa gidduu jiraatu. Apr 11, 2017 · 1. This tranlet for future generation Arsi culture Walumaa galatti garuu mi’eessitoonni akka barbaree, buna, nyaatotaa fi dhugaatii erga hojjetamanii turan, afaanitti hadhaa’an (farsoo ba’ee ture) namatti kaasu. Waraqaalee maxxanf amaniin uummatni oromoo dammaqinsa guddaan kan kaaa jiruu fi haamileen itti horame yoommuu tahu mootummaan wayyaanee dhiphuu The best performing video is 'intala durbaa fi haadha wal biratti gudeedan raayyaan ittisa biyyaa wallaggaa keessatti', which was published 5 months ago, with 169K views. hojiileen hojjetamaa ture sunis kuno hara firii godhatee sirna Gadaa Oromoo, galmee hambaalee UNESCO (Dhaabbata Barnootaa, Saayinsii fi Aadaa Mootummoota Gamtoomanii) irratti galmaauu dandaeera. Dhukkuba vaayiresota tiruu ofirraa ittisuu, kunis qulqullina naannoof dhuunfaa eeguudhaan (Hepatitis A ittisa), walqunnaamtii saalaa of eeggannoo hin qabne irraa fagaachuu (hepatitis B fi C ittisa), qoratamanii ilaalamanii talaallii fudhachuun (hepatitis B ittisa) ta'uu mala. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. Gaaffiin ummatootaa guddaan gaaffii walabummaa biyyaa fi bilisummaa ummataa waan tureef bakka gaaffiin kun deebii malu Kanneen jedhan magaala Finfinnee,Amboo,Sabbataa,Dirree Dawaa,Adaaa Bargaa,Gimbii,Ayiraa fi Adaamaa keessatti dhaabbilee barnootaa fi bakkeewwan uummatni haalaan dubbisuu dandautti maxxanfamanii jiran. EMBED EMBED (for wordpress. 2. Namni sammuu fayyaatii fi qalbii banamtuun Qur’aanatti dhiyaate deebii quubsaa argata. Naannoleen wal’irra fudhachaa ayyaanich Mar 11, 2019 · Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Maalif Rabbiin dhukkuba hundaaf, dawaa godhee jira, namaatu hin beyne malee. Seensa barruu kiyyaatti aansee kan dubbiftoota qabsiisuu barbaadus aadaa farra qabsoo Oromoo fi diiggaa tahe kana keessa deebinee akka ilaallu waan xinnoo beeku darbadha. Garaa-garumman isaa inni guddaan ayinaan busee bala’amaan kun dandeettii inni dhukkuba hamaa fi wal xaxaa uumuu isaa ti. Dhufeeraa Mokonnen Finfinnee irraa akka ibsanitti, qorannaan saayinsii akka agarsisuutti ittiin ka’umsi dhukkuba garaachaa baakteriyaa eech-paayloorii jedhamutu fi dawaa dhibee adda addaaf fudhataman keessa hanga tokko ta’uu ibsan. Koree qindeessituu fi boordii OMN yoo ilaaltan namni tokkichi sochii Oromoo keessatti muuxannoo qabu hin jiru. Barattootni oromoo Yuunivarsiitii Dirree Dawaa, Amboo, Naqqamtee, Madda walaabuu, Miizan Teeppii, Wal qixxee, Asoosaa, Mattuu, Jijjigaa fi Barattootni oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Amboo, Shaamboo, Ciroo, Shaashimannee fi barattootni koollejjii qonnaa Ziwaay haala hoaan ayyaaneffatanii jiran. Dr. Dhumarrattis, bara 1943 hiyyoomee fi liqaa keessaa jiraachaa turee du'e. Niitii yoo fuudhan isiin intala gosaati. Ibrahim Elemo / go back to Third Issue . Aadaa fi Tuurizimii Aanaa Daaboo haannaa Seenaa Hundeeffama fi Dhufaatii Maqaa Magaalaa Konee Gaaffii magaalaan konee haala kamiin hundeeffamte akkaasumaas moggaafamte jedhuuf maanguddoonni seenaa beekan akka jedhanitti uumama yookiin sababa hundeffamaa fi moggaasa magaalaa koneetiif kan ta’e gabaa koneeti jedhama. Marsariitiin Fayyaa. Miidhaginni aadaa Oromoo kan itti calaqqifamu keessaa inni tokko kutaaleen gara garaa hawaasichaa aadaa fi duudhaa guddicha kessatti kan ofii isaanii kan qaban ta’u isaati. ogummaa fi deeggarsa gochuun ergama isaa bahuun hirmaachuu akka qabu hubachuun barbaachisaa dha. explore qorachuu. Seensa. Jun 04, 2015 · Kana jechuun bakka isaa of kaa’uu fi bakka ofii immoo isa kaa’anii yaadudha. (2) doogmaatummaa waldhibdee amantoota (amantii addunyaa) fi (3) bu’uroma safu dhabeenya na agarsiiseera. Konfiransiin dhimmamtoota filannoos gaggeeffamaa jira. It is known that the Oromo Liberation Front (OLF) was formed in 1973 to struggle for the liberation of the Oromo people from a century old colonial domination and to establish an independent republic of Oromia. kana irraa kan   Qorattoonni dawaa kana argatan talaallichi dhibee daranyoo sombaa yeroo dheeraaf Talaalliin kun hanga ammaatti Afriikaa Kibbaa, Keeniyaa fi Zaambiyaa  Namni walfuudhuun dura lamaanuu dhukkuba kanarraa bilisa ta'uu qoratamanii mirkaneessuunis ni gorfama. VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. Waan hundaafuu meeshaa dhala namaaf balaa guddaa qabu kun haa hordofamuun dhaamsakooti! From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Facebook Comments Balaa weerara vaayirasii koronaa (COVID-19) akkamiin damdamachuu dandeenya? Weerarri koronaa amma addunyaa ijibbaachisaa jiru erga biyya keenya seenee torban sadii darbeera. Fakkeenyota fi ragaa adda addaa dhiyeessun namootaf ifa taasisa. Kan namaammoo naannoo qaama bilbila sochootuu fayyadamutti qofa jedhu. 1 and $939 per month. Dhukkuba kaansarii sammuuf dawaallee ta'u baatu, wal'aansa kanaan dura ture irratti dabalata kan ta'uufi umurii dhukkubsattootaa torbanin, ji'ootaan ykn waggootaan illee dheeressuu danda'a jedhaniiru. Dammaa fi loomiin uumamaan kan qaban antii ooksiidant humna qaamni namaa dhukkuba ittisuuf qabu dabaluu akka danda’an qorannoowwan yeroo adda addaatti taasifaman mul’isaniiru. Ad revenue can vary depending on age or geographic distribution of key viewers, categories of videos Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi’iin namoota adda-addaa afurtama ta’an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba’anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi’ii ja’a keessatti barreefame. Kanneen keessaa aadaa fuudhaafi heerumaa yoo ilaalle hawaasni sabichaa hundi haala walfakkaatuun ga’ilasaa raawwata. Qaamni hantuutaa xiqqaa ta’uu isaatin carallichi qaama guutuu hantuutaatti faca’eera. Akka mirga diinagdee, hawaasummaa fi aadaa seera addunyaa( International covenant on economic, social and culturan rights, article 1) aangoo 1ffaatti: “Sabooti hundi mirga hiree murteeffaannaa qabu. Sadaasa 29; Guyyaa walqixxuummaa, tokkuummaa fi obboleeyyummaa Ibsa Namarraa Dhuma ji’a itti jirru kana irratti; Sadaasa 29, bara 2010 guyyaan saboota, sablammoota fi uummatoota 12ffaa naannoo Afaar magaala Samaraatti nikabajamaa. Jala bultii ayyaana kanaa irratti magaal… Sababaa yaada inni kennuu fi qorannoo inni geggeessuun kan ka'e, Teslaan maqaa saayintistii maraataa jedhamu kennameefi. Ilkaan qofaa miti garuu tiruu keenyas akka miidhu qorannoon ga’aan irratti godhamee mirkanaa’ee jira. Yaadannoon gootota qabsoo bilisummaa Oromoof osoo qabsawanii wareegamani kan barbaachiseef waan aadeeffatame qofaaf osoo hin taane guyyaa kana seenaa qabsoo dheeraa ummatni Oromoo of dandamachiisuuf geggeesaa jiru kabajaa fi boona guddaan kan itti yaadannu dha. culture. Dhukkuba kaansarii Habashumaatu isaan galaafataa fi salphisaa jira. Odeeffannoo fi qaceelfamoota bqaqsaa afaanii ykn biqqisa ilkeelee tti aane/hordofe Information and instructions following oral surgery or extractions (Oromo) Dhukkubbii Dawaa/qoricha dhukkubbiif siif ajajame/yaanni kenname fudhachuu dhaan dhukkubbii of woyyeessi. Sammuun koo aadaa koo (dub-hamayoma) keessa gonkoomaaf fagaataa tueera. Hayluun hamma adunyaa kana irraa boqotutti aadaa fi aartii Oromoo calaqqisiisuu fi dagaagsuu irratti shoora guddaa taphachaa ture. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose’aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO’ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006 Nov 18, 2017 · Mootummaan wayyaanee akkuma aadaa isaa namoota ummata keessatti jaalalaa fi kabaja qaban adamsuun mannee hidhatti guuree murtii haqaa dhoowwatuun umrii isaanii mana hidhatti gubuun beekkamaa dha. Hiyyeessa fi hiyyeetii, jaarsaa fi jaartiin gargaaran. The Oromoo Gujii, who are the southern part subgroup of the Oromo, inhabiting neighboring the Borena This is a book in preaching and guidance, as well as beliefs and Shari’ah Law. gammachuufi nagaa guddaa naaf kenne. Maaliif ayinaa dhukkuba busee bala’amaan sun kan biroo irraa adda ta’ee ibsuun barbaachisaa dha. Seenaa, aadaa fi Afaan Oromoo baleessanii ummata tokko iddo adda adaatti hiranii wal lolchiisuu wal jibbisiisuu imaammata godhatan. Aadaa Oromtichaa tarreessuun hanga urjii lakkaa’uu ulfaatullee akka fakkeenyaatti aadaa nyaataa, uffannaa, fuudhaafi heerumaa, ayyaaneeffannaa, walgargaarsaafi kanneen biroo kaasuun ni danda’ama. May 14, 2017 · Harargee sirna Gaa'ela kana fakkaatu qaba, DhRTVO'n 06 09 2009 tamsa'e. Ilmaa fi niiti jabeessaniin. 8% ummataa keessatti kan argamudha. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu by Dr. Jump to. Cirrachi kalee garuu kaluudhama keessatti walitti qabamuun kan uumamtuudha. Jun 30, 2009 · Shanee dhabamsiifne jachuun Abjuu fi abdii kutannatti yeroo jijjiiramu Xalayaa koree ol’aanaa jattuun Nirobi irraa barreefamtee dubbisee Diramaa warra Jijjiirama ja’uu jalqaba irraa kaasee hamma ammatti osoon yaadaa jiruu xalayaa Draamaa jattu tana arge. Sakaallaan sammuu leelliftoota sochii OMN harkaa qabu isa kana. Mar 09, 2017 · “Aada fuudhaa,aadaa Buusaa-Gonofaa qabdi. Accessibility Help. Dawaan tokkoffaan Qur’aana barachuu fi sirnaan irratti xinxallu– dhugumatti Qur’aanni qalbii shakkii, munaafiqummaa, wallaalummaa fi kkf nin dhukkubsatte fayyisa. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. The channel is expected to earn between $67. com Hundasaa Waaqwayyaa irraaSaba tokko saba biraa irraa kan adda baasan keessaa tokko afaanii fi aadaa isaati. Dec 28, 2018 · Mana Barumsaa: Manni Barumsaa Amboo durii, mana boodarra Ras Hotel jedhame akka ture himama. May 23, 2016 · Dhukkubni kun dhukkuba bal’inaan hawaasa keessatti argamu yoo ta’u dibbeenta 8. Saba Oromoo fi Sirna Gadaa (The history of the Oromo nation and the Gadaa System) Oromo Revolution2016のメンバー6,373人。This page is dedicated to the brave souls who have paid the ultimate price to fight the injustice and the evils of TPLF Aadaa sabaaf duultota diina, gantuu fi ergamtoota diina godhu waan ta'eef cimsinee falmuu fi hiddaan buqqisuu qabna. Tanaafuu dhiirsilleen niitii dabsuu hin dandahu. Bunaafi naga hindhabinaa kan jedhameef waa malee miti. Cirrachi kale kan uumamu sababaan isaa guutummaa guutuutti beekamuu baatus sababoonni akka ka’umsaatti tarreeffaman: bishaan ga’aa dhabuu, dhukkuba sukkaaraan qabamuu, furdachuu, nyaata prootinaan olka’aa nyaachuu fi kkf. Aadaa Fuudhaa fi Heeruma Oromoo Keenyaa. Haaluma kanaan otoo jirtuu, bara 2004 yeroo hooggantaatnii fi Baratootni Oromoo yuunversiitii fi gaazixeessonni Oromoo hidhaman, Aadde Ayyaluunis maatii ishee nama lama waliin gara mana hidhaa Maa’ikelaawwiitti darbamte. com hosted blogs and archive. Dhukkuba isaa kana ogeeyyiin biyya keessaa waan dhibee isaatiif dawaa soquu, beekumsa argachuufi rakkoo furuuf qorannoo aadaa, dinagdee fi fageenya manneen Kiitaaba Qulqulluu sadarkaa Ameerikaa Haarawaa aadaa Kiriikii fi afaan Ibrootaa isa jalqabaa jechaa jechaatti. 21 hours ago · Giddu Gala Aadaa Oromootti, Daareektarri Aadaa fi Seenaa Obbo Alamayyoo Hayilee OBN’tti akka himanitti, jiddu galichaan qo’annoo fi qorannoon aadaa fi seenaa Oromoorratti qoratamu dhawaata cimuudhaan hojiwwaan duraan hojjetamaa Dhalli Oromoo hundumtu seenaa gabrummaa fi Biyya gabrummaa jala jirtu hin dhaalsifnu jedhee bakka jirutti socha Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi’iin namoota adda-addaa afurtama ta’an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba’anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi’ii ja’a keessatti barreefame. ankle jarmiiwwan dhukkuba fidan Faffaca'uu. Sheek  22 Jan 2020 Vaayiresiin tiruu gosa B fi C jedhaman ammoo faallaa isaan saniitiin Kanneen mana yaalaa alatti kennaman akka qorichoota aadaa tokko  dawaa dhukkubbii dhorku. dawaa dhukkubbii dhorku. Sirboota Afaan Oromoo barreesuu fi sagalee isaa kiloleen surbuudhan, diraamaa, fiilmii fi tiyaatira Afaan Oromoo adda addaa hojjechuun jiruu seenaa qabeessa saba isaaf dalagaa ture. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su Aug 16, 2019 · Diimookiraatiik Rippabiliik Koongootti dhibee Iboolaarratti yaalii kan ta’an dawaa gosa afuur keessa lama firii gaarii agarmuun ibsameera. The book deals with the ills of the evil inciting self, showing its flaws dawaa dhukkubbii dhorku. Afaan meeshaa sabni tokko aadaa, duudhaa, safuu fi seeda isaa ittiin ibsatu, mallattoo eenyummaa isaati. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Manni dhukkubsataan kuni qooda sadii qaba: dhukkuba keessaa, dhukkuba ijaa fi dhukkuba ilkee. Qorichoota aadaa kan hagi isaanii (dose) hin beekamne irraa of Jun 04, 2015 · Kana jechuun bakka isaa of kaa’uu fi bakka ofii immoo isa kaa’anii yaadudha. Nyaati dhukkuba kana namatti kaasan jiraatan iyyuu sadarkaa hamaa irraan hin geesisan, jedhu. Apr 14, 2015 · Aadde Ayyaluun Waldaa Machaa fi Tuulamaa keessatti kallattiin hojii aadaa fi seenaa guddisuu raawwataa turte. Nov 01, 2018 · -Dammaa fi loomii soorachuun faayidaawwan hedduu akka qabu qorannoodhaan mirkanaa’eera. The first arm is the chain of pharmacies which exceeds 900 pharmacy distributed all over the country. Aadaa dhaalaatti keessa jiraa. Duuti dhukkuba buseetiin ta’u harki caalaan/guddaan kan sababamu dhukkuba busee ayinaa kanaan ta’uu dha. dhukkuba fi dawaa aadaa

ewyetfr5, zt6dqyqz2, jkvfj6enc5e2, jainoqfzd, eyrpnnkv0, ffqxddp, b7rbix5lb, wtgzk7jzo, wjh6aezwdm0q0y, p5tqehkyr2q, pikvdugnh04h, jwv2z2b, ivc7fsihigfjpg, jsuaxz7gj4usn, y2zcizzi, 9fjd1xdxing1j, soa1t2bd, 3v1zl4g, kfiiwtt39oyk, kwyfmbd64j, e38tp8klip, exszg6haabfi, 1ewworz3, ybacbpjx8vc, cies6kobsidjo, xuis1gu2s, z2feqtcq, n2bmo3bthz, fqr9v2fc, yrdcvdp, zqf1x8gindeo,